Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021 URBAN ADVENTURE KAMPEN

Artikel 1 Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 2. Buitensporten: Urban Adventure Kampen die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator te organiseren activiteit Urban Adventure Kampen 
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de buitensport activiteit
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de activiteit 
 5. Organisator: Sportservice Kampen
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

Artikel 2 Deelname 

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van de activiteit tenminste de minimumleeftijd van 13 jaar heeft bereikt. 
 2. De Deelnemer mag aan de activiteit slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen. 
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door het team persoonlijk. Het is alleen toegestaan een ander in het team te plaatsen bij ziekte en in overleg met de organisatie. 
 4. Indien een Team is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. 
 5. Het team is verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld en dit ongeacht daadwerkelijke deelname. 
 6. Indien de activiteit op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed. 
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te fietsen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 7 zijn hierop van toepassing.
 8. Een besluit van de Organisator om de activiteit geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. 

Artikel 3 Aansprakelijkheid 

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. 
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de activiteit. 
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de activiteit. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de activiteit sportmedisch te laten keuren. 
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin de activiteit plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid. 

Artikel 4 Portretrecht 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. 

Artikel 5 Persoonsgegevens 

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. 

Artikel 6 Geschillenregeling 

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. 

Artikel 7 

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.